Профил на купувача
* За всяка обществена поръчка в регистъра се съдържа информация за нейното актуално състояние. Възможните статуси са както следва:
отворена - не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
спряна - изпратена е информация по чл. 5, ал. 1, т. 14 от ППЗОП за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата";
прекратена - взето е решение за прекратяване на процедурата;
затворена - изтекъл е крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
възложена - публикувана е информация за сключен договор;
отменена - когато с влязло в сила решение на орган по обжалване решението за откриване на процедурата е отменено или обявено за нищожно;
неизвестен - от откриване на процедури на договаряне без обявление до публикуване на информация за сключен договор или за прекратяване.
Когато обществената поръчка е с обособени позиции, чието актуално състояние е различно, към изброените по-горе статуси се добавя „частично".