Прием в детската градина


Уважаеми родители,
тук може да се запознаете с полезна за вас информация.

-> Молба за прием в детската градина

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ НА ПЪРВА ГРУПА:
1. Здравно - профилактична карта от личен лекар
2. Микробиологично и паразитологично изследване - до 15 дни преди постъпване
3. Кръв и урина - до 7 дни преди постъпване
4. Медицинска бележка от личния лекар - /клинично здрав, няма контакт с остри заразни заболявания, може да посещава детска градина/ - до 3 дни преди постъпване
5. Имунизационен статус
6. Наредба 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоград
7. Наредба 27 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Златоград